Samospráva

Samosprávou Mezna je devítičlenné zastupitelstvo, které vzešlo z voleb v roce 2018. Zastupitelstvo ze svých členů volí starostu a místostarostu. Starosta i místostarosta obce Mezno jsou neuvolnění, tzn., že funkci starosty a místostarosty vykonávají mimo své zaměstnání.

Zastupitelstvo se schází nejméně čtyřikrát ročně, jeho jednání je vždy veřejné. Usnesení zastupitelstva jsou zveřejněna na webu i na úřední desce.Kompletní zápisy z jednání jsou k nahlédnutí na obci nebo na webových stránkách.

Ve výborech mohou být i nečlenové zastupitelstva, jejich složení a počet zastupitelstvo schvaluje.       V Mezně pracuje výbor finanční, kontrolní a kulturní.