Povinné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  (*aktualizováno dne 29.5.2018)

1. Úplný oficiální název
Obec Mezno

2. Důvod a způsob založení
Dle zákona č.367/1990 Sb. v platném znění a zákona č.128/2000 Sb. v platném znění.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení
Mezno 57
257 86  p. Miličín
web: www.mezno.cz 
email: podatelna@mezno.cz

datová schránka: mmwajsb

starosta: Roman Šimek, tel. 776 703 393, starosta@mezno.cz 
místostarostka: Alena Kaňková, tel. 721 855 385, mistostarosta@mezno.cz
účetní: Lenka Křemenová, tel.: 734 104 523, ucetni@mezno.cz
referentka: Jana Říhová, tel: 605 951 896, referent@mezno.cz

5. Případné platby můžete poukázat na bankovní účet
2500633743/2010 - Fio banka a. s.

6. IČO
00232220

7. DIČ
CZ00232220

8. Rozpočet v tomto roce i v předchozích letech

9. Žádosti o informace
osobně - úřední hodiny (pondělí 18:00 - 20:00; středa 10:00 - 12:00 hod)
písemně - Obec Mezno, Mezno 57, 257 86  p. Miličín
telefonicky:
- starosta: Roman Šimek, tel. 776 703 393  
- místostarostka: Alena Kaňková, tel. 721 855 385
- účetní: Lenka Křemenová, tel.: 734 104 523
- referentka: Jana Říhová, tel: 605 951 896

e-mailem - podatelna(zavináč)mezno.cz
datovou schránkou: mmwajsb

10. Příjem žádostí a dalších podání
Obecní úřad Mezno
Mezno 57
257 86  p. Miličín

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem, stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

13. Návody pro řešení životních situací
Zájemce o tyto informace odkazujeme na stránky Ministerstva vnitra, ve kterém se nachází rozsáhlá sekce Občan na úřadě s podrobnými návody. Co všechno můžete vyřídit na Obecním úřadě Mezno a na koho se zde obrátit, je vypsáno na stránce Obecní úřad.

14. Nejdůležitější předpisy

  • vyhlášky
  • činnost obce se dále řídí platnými zákony, naleznete je na Portálu veřejné správy v sekci Zákony.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů. Obecní úřad může podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada je příjmem obecního rozpočtu.

  • kopírování (tisk) dokumentu: 2 Kč/ A4, 3Kč/A4 oboustranně

16. Výroční zpráva dle zák. č.106 /99 Sb.

Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytován í informací podle zákona č. 106/1999 Sb., § 18, o svobodném přístupu k informacím, vydává obec Mezno, jako povinný subjekt, zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.
a) počet písemně podaných žádostí o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.: 1(žádost byla vyřízena písemnou formou)
b)počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí rozsudku soudu, jímž je přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací: 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 2 – uložena pokuta vždy 1.000,- Kč
e) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
f) počet písemně podaných žádostí o poskytnutí informace podle zákona 114/1992 Sb.: 0 (žádost byla vyřízena písemnou formou)
V průběhu roku 2014 odpovídali pracovníci obecního úřadu průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů.

17. Seznam organizací zřízených obcí

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

  • žádné