Sbor dobrovolných hasičů Mezno

Z původní kroniky:

Sbor dobrovolných hasičů Mezno byl založen v roce 1904. Zakládajících členů činných a přispívajících bylo 26 mužů a 10 žen. Byla vystavěna požární zbrojnice, kde byla uskladněna požární výzbroj, hasicí stříkačka potahová a ostatní nutné věci pro hasiče. Bratři hasiči, od založení sboru plní všechny úkoly, dané směrnicemi "Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska".

Zajišťují požární bezpečnost v katastru obce Mezna. Při vzniku požáru zachraňují životy a majetek osob, a to i v obcích a osadách sousedních. V roce 1919, 19. října hasili požár v Mezně. Požárem bylo zachváceno 8 malých zemědělských usedlostí. Hasiči spolu s ostatními občany prováděli v Mezně, v letním období žňové hlídky (1 hasič + 1 občan). V roce 1919 se hasiči zúčastnili založení ochotnického divadla v Mezně, kde aktivně zajišťovali činnost. V roce 1929 se hasiči aktivně podíleli na vybudování fotbalového hřiště, které využívali spolu s mládeží.

V roce 1936 byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Mára v Táboře, která nahradila stříkačku potahovou.

V roce 1937 pomáhali bratři hasiči při výstavbě hřbitova v Mezně. V roce 1947 pomáhali při budování studní na pitnou vodu pro Mezno.

V roce 1954 byla provedena oprava motorové stříkačky v Táboře a byl odprodán podvozek potahové stříkačky.

V roce 1955 byl likvidován požár v drůbežárně JZD v Mezně. Bratři hasiči pomáhali při pokládání vodovodního řádu v Mezně.

V roce 1964 byla zahájena výstavba požárních nádrží v Mezně, kde hasiči aktivně pomáhali.

V roce 1966 byla ukončena existence SDH Lažany a Stupčice, kdy byly jmenované sbory začleněny do SDH Mezno.

V roce 1967 bylo započato s výstavbou kulturního domu v Mezně, stavba dokončena v roce 1969.

16. srpna 1968 sbor hasil požár stodoly dvora ve Stupčicích. Bylo zjištěno, že požár vznikl od jiskry z lokomotivy.

30. července 1976 pří příjezdu dvou parních lokomotiv došlo k požáru slámy a požár se přenesl na neposekaný ječmen JZD Mezno.

V roce 1987 bylo přijato 5 mladých členů do SDH.

V roce 1988 byla započata výstavba nové požární zbrojnice v Mezně. Výstavba byla ukončena v roce 1990. V rámci brigád bylo odpracováno přes 6 tisíc hodin. Hasiči se na výstavbě podíleli velkým podílem.

V roce 1995 provedli hasiči vyčištění hlavní studně obecního vodovodu. Znečištění bylo následkem velkého přívalu vody po průtrži mračen. Každým rokem je prováděn úklid I. ochranných pásem zdrojů pitné vody v Mezně. Provádí se také čištění požárních nádrží a je sledován stav požárních nádrží v Mezně, Lažanech a Stupčicích.

Každý rok hasiči darují 5 odběrů krve, vždy se zúčastňují rozloučení při pohřbech zesnulých bratrů hasičů. Každý rok se sbor účastní požárních soutěží.

V průběhu 95 let činnosti SDH Mezno bylo mnoho členů vyznamenáno za dlouholetou aktivní činnost různými stupni vyznamenání. Obdrželi také mnoho diplomů na okresní, krajské i celostátní úrovni.

Členská základna k 1. lednu 1999 činila celkem 35 členů.

Výbor SDH v roce 1999: starosta Stanislav Frantl, nám. starosty František Pavlík, velitel Miroslav Marek, strojník M. Šváb ml., ref. prevence Karel Vlasák, jednatel Stanislav Pavlík, hospodář L. Žahourek, vzdělavatel (org. ref.) M. Šváb st., ref. CO František Pavlík

Z novodobé kroniky:

Od r. 1999 došlo v našem sboru k mnoha změnám.

K činnosti nám náležící (požarní ochrana obce, udržba požár. techniky,…) se i aktivně zapojujeme do společenského života naší obce. Obnovili jsme tradici pořádání hasičského plesu, spolupracujeme při „stavění Máje“, finančně i organizačně se podílíme na pořádání dětského karnevalu, dětského dne a rozloučeni s prázdninami. Pro vylepšeni rozpočtu na provoz a obnovu hasičské techniky každoročně pořádáme sběr želez. šrotu a učastníme se brigád pořadaných obcí (sázení stromků, vyžínání,…).

Stoleté výročí sboru v r. 2004 jsme oslavili hasičskou soutěží s netradičními disciplínami na místním fotbalovém hřišti (fotky na původních stránkách Markátorovic PAB)

Za posledních 10 let hořelo v okolí naší obce pouze dvakrát (1x pole,1x les), ale byly to jen malé požáry bez velkých materiálních škod – doufáme, že tomu bude tak i nadále. Úzce spolupracujeme s Obecnim uřadem Mezno, kteremu tímto děkujeme za pomoc.

K 1. lednu 2009 měl SDH Mezno 27 členů.

Výbor SDH v roce 2009: starosta Marek Kopečný, velitel a strojník Roman Šimek, jednatel Stanislav Pavlík, hospodář Petr Doskočil, revizor Milan Novotný.