Projekt Centrální vytápění obce Mezno na biomasu

 • Zpráva o daňové kontrole "Centrální vytápění na biomasu a zateplení v obci Mezno"- z 22. 11.2018

  22.11.2018

  Zpráva o daňové kontrole "Centrální vytápění na biomasu a zateplení v obci Mezno"- z 22. 11.2018 

 • Závěrečné vyhodnocení akce - definitivní přiznání podpory od SFŽP

  1.6.2017

  Závěrečné vyhodnocení akce - definitivní přiznání podpory od SFŽP

 • Protokol o kontrole č. k OPŽP 047-15

  29.5.2016

  Protokol o kontrole č. k OPŽP 047-15

 • Skutečné náklady

  10.12.2015

  Skutečné náklady na dotační akci Centrální vytápění obce Mezno biomasou

 • Tabulka - odběrové diagramy

  20.11.2015

  Tabulka - odběrové diagramy

 • Kolaudační souhlas

  9.11.2015

  Kolaudační souhlas na centrální vytápění v obci - vydal MěÚ Votice

 • Centrální vytápění na biomasu v obci Mezno

  30.9.2015

   Obec Mezno ukončila 30.9.2015 výstavbu centrálního vytápění na biomasu. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci programu Životní prostředí. Celkové uznatelné náklady na akci činily 51 238 331 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evvropské unie 43 552 581 (85 %), příspěvek SFŽP 2 561 917 (5 %) a příspěvek obce Mezno 5 123 833 Kč (10 %).

 • Zápis z kontrolního dne č. 13 ze dne 30. září 2015

  30.9.2015

  Zápis z kontrolního dne č. 13 ze dne 30. září 2015

 • Zpráva z kontrolního dne č. 12 ze dne 1. září 2015

  8.9.2015

  Zpráva z kontrolního dne č. 12 ze dne 1. září 2015

 • Zpráva z kontrolního dne č. 11 ze dne 29. července 2015

  10.8.2015

  Zpráva z kontrolního dne č. 11 ze dne 29. července 2015

 • Zpráva z kontrolního dne č. 10 ze dne 30. června 2015

  17.7.2015

  Zpráva z kontrolního dne č. 10 ze dne 30. června 2015

 • Zpráva z kontrolního dne č. 9 ze dne 3. června 2015

  5.6.2015

  Zpráva z kontrolního dne č. 9 ze dne 3. června 2015

 • Zpráva z kontrolního dne č. 8 ze dne 29.4.2015

  13.5.2015

  Zpráva z kontrolního dne č. 8 ze dne 29.4.2015

 • Kontrolní protokol SFŽP

  8.4.2015

  Kontrolní protokol SFŽP - centrální vytápění ze dne 8.4.2015

 • Zpráva z kontrolního dne č. 7

  25.3.2015

  Zpráva z kontrolního dne č. 7

 • Zpráva z kontrolního dne č 6 ze dne 25.2.2015

  25.2.2015

  Zpráva z kontrolního dne č 6 ze dne 25.2.2015 

 • Zpráva z kontrolního dne - 28. 1. 2015

  4.2.2015

  Zpráva z kontrolního dne - 28.1.2015

 • Zpráva z kontrolního dne - 17.12.2014

  4.2.2015

  Zpráva z kontrolního dne - 17. 12. 2014

 • Analýza pěstování energetickýh plodin na 64 ha Obce Mezno

  2.2.2015

  Analýza pěstování energetickýh plodin na 64 ha Obce Mezno

 • Informativně smlouva a rozhodnutí SFŽP

  11.12.2014

  Smlouva č. 11102963 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

  Rozhodnutí o poskytnutí dotace

 • Zpráva z kontrolního dne - 27.11.2014

  6.12.2014

  Zpráva z kontrolního dne - 27.11.2014 - biomasa

 • Informace - finanční analýza akce podle FIO banky

  12.11.2014

  Finanční analýza dotační akce - FIO banka (.xlsx)

 • Zpráva z kontrolního dne - 29.10.2014

  29.10.2014

  Zpráva z kontrolního dne - 29.10.2014 

 • Zpráva o průběhu akce

  17.10.2014

  Informace o dosavadním průběhu realizace stavby „Centrálního vytápění obce Mezno na biomasu“

  Dotační akce „Centrální vytápění v obci Mezno na biomasu“ byla zahájena dne 15. 09. 2014 předáním staveniště, obhlídkou místa stavby a sepsáním protokolu o předání staveniště. Dále byl založen stavební deník a dodavatel připravil úpravu harmonogramu prací podle skutečnosti. Pro dělníky bylo zajištěno ubytování a ty již provedli zkušební sondy pro statika, který v pátek navrhl řešení stavebních úprav v kulturním domě, tedy v místě nové kotelny.
  S a. s. Mydlářka (prasečák) byl dohodnutý postup při budování teplovodní přípojky, upraven projekt a zpracována žádost pro stavební úřad Votice o vydání územního rozhodnutí.
  V pondělí dne 22. 09. 2014 byla podána žádost na stavební úřad Votice o vydání územního souhlasu na teplovodní přípojku Mydlářky, a v pátek 27. 09. 2014 bylo územní rozhodnutí vydáno.
  Dále bylo v tomto týdnu provedeno zaměření tras vedení plánovaných pro tuto část akce a vyhledání sítí pro zahájení zemních prací. Mezi tím budou probíhat stavební úpravy pro zabudování technologie v kotelně.
  Zahájení zemních prací započalo 30. 09. 2014 a v současné době je výkop proveden od Mydlářka a. s. na Cihelnu včetně položení potrubí. Od 20. 10. 2014 budou zemní práce pokračovat ke KD Mezno a dokončovány přípojky k jednotlivým objektům na Cihelně.
  Pro dodavatele byla vystavena objednávka na materiál a technologie v rozsahu stanoveným technickým dozorem a poskytnuta částka 10.000.000,- Kč na pořízení tohoto materiálu a technologie. Dodávky materiálu a technologii započaly na základě objednávky od 17. Září 2014.
  Od samotného předání staveniště započaly práce na stavebních úpravách kotelny a uhelny v KD Mezno.
  Zpočátku probíhaly bourací práce podle pokynů statika a zpevňování základů objektu. Byl upraven vchod do kuchyně, vymontován starý parní kotel za pomoci členů SDH Mezno. Dále došlo k vybourání příček v bývalé prodejně masa, snížena podlaha a přemístěna kanalizace. V uhelně byla po zpevnění základů vybourána podlaha a odtěžena zemina na požadovanou úroveň a přeložen vodovod. V uhelně i v bývalé prodejně byly položeny podkladové betony, provedeny izolace a vybetonovány železobetonové desky.
  V současné době se dokončují bourací práce na vstupních otvorech pro umístění kotlů, technologie a teplovodu.
  Na sále KD Mezno došlo k výměně radiátorů za teplovodní a k výměně teplovodních rozvodů a dokončuje se malování po těchto pracích. Vytápění sálu bylo provizorně napojeno na stávající uhelné kotle k zajištění organizace plánovaných kulturních akcí.
  Od 22. 10. 2014 započne realizace rozvodů elektro podle projektu, přívodu vody ke kotlům a kanalizace v nově upravené kotelně. Poté bude položena dlažba a obklady v prostorách nově upravené kotelny a další stavební úpravy operativního skladu paliva v bývalé uhelně potřebné k montáži automatických podavačů.
  Kotle, technologie, včetně podavačů paliva, by měly být dodány 10. 11. 2014 a ihned zahájena montáž a napojení na teplovodní rozvody, tak aby mohl být zahájen zkušební provoz v prvním týdnu v prosinci 2014.
  Mezitím byla změněna pojistná smlouva na majetek obce a provedena vinkulace podle požadavků úvěrové smlouvy a plnění podmínek této smlouvy.
  První kontrolní den proběhl 29. 09. 2014 a další proběhne podle plánu kontrolních dnů dne 29. 10. 2014

  Rudolf Vobruba, starosta obce Mezno